marți, 19 februarie 2008

GUVERNUL BIG BROTHER
Proiectul L.U.C.I.D.
Reflectaþi la amploarea incredibilã ºi la dimensiunile Proiectului L.U.C.I.D. În primul rând, Proiectul cere ca pentru fiecare adult ºi copil – chiar ºi pentru nou-nãscuþi – sã fie emis un card universal biometric de identitate. Fiind un card de tip „smart card” (card inteligent) ºi incluzând un microcip extrem de performant, cardul de identitate reprogramabil va putea stoca milioane de biþi de informaþie în legãturã cu posesorul – fotografia lui (ei), amprenta digitalã, amprenta plantarã, imaginea obþinutã prin scanarea irisului (ochiului), codul genetic ADN, anticorpii specifici, statutul financiar ºi curriculum vitae (date personale).
L.U.C.I.D presupune construirea unei uriaºe baze de date, de tip „Big Brother”, care va cãpãta o putere de amestec în viaþa intimã fãrã precedent.
Fiºierele ciberspaþiale ale lui L.U.C.I.D. vor putea fi accesate imediat de mii de agenþi de poliþie ºi birocraþi invizibili ºi foarte curioºi, presãraþi pretutindeni pe faþa pãmântului. CIA-ul american, FBI, KGB-ul rusesc, Interpolul ºi Europolul european, Mossad-ul israelian, Serviciile britanice de spionaj – acestea sunt doar câteva din agenþiile militare ºi de spionaj de dimensiuni planetare care vor avea acces la dosarul meu ºi al dumneavoastrã.
Biroul Central
Mai mult, toate datele biografice ºi informaþiile personale despre dumneavoastrã vor fi stocate ºi prelucrate de biroul central. În abisurile bãncilor sale de date vor curge ºuvoaie nesfârºite de informaþie – bilioane de biþi de informaþii –, acumulându-se imediat, în mod constant ºi fãrã ca opinia publicã sã aibã habar despre acest lucru.
Informaþia va proveni de la scanerele laser din supermarketuri, de la magazine ºi sediile de poºtã, care vor înregistra fiecare produs pe care îl veþi cumpãra. În sistemul Fiarei vor intra informaþii despre obiceiurile ºi activitãþile dumneavoastrã de fiecare zi ºi aceasta graþie sateliþilor de spionaj care lucreazã fãrã încetare deasupra noastrã, urmãrindu-ne aidoma ochilor scrutãtori ai unui uliu uriaº, care planeazã pe deasupra prãzii sale, gata sã se nãpusteascã ºi sã înºface nefericita victimã.
Camere video minuscule, ascunse, vor înregistra activitãþile noastre, afarã ºi în casã – fie zi, fie noapte –, invadându-ne în chip neruºinat intimitatea ºi transmiþând instantaneu miliardele de imagini la biroul central prin intermediul miraculoaselor fibre optice.
Televizoarele interactive ne vor urmãri în acelaºi timp în care le urmãrim ºi vor transmite informaþiile la computerul Fiarei de la cartierul general [sediul central]. Convorbirile telefonice vor fi interceptate automat ºi transcrise de Agenþia Naþionalã de Securitate (NSA), iar apoi transmise digital prin autostrada informaþionalã, fiecare convorbire fiind stocatã ºi audiatã (accesatã) prin reþeaua L.U.C.I.D. Mai precis, totul va fi înregistrat, stocat ºi accesat dupã bunul lor plac de agenþii tehnocraþi care administreazã
acest sistem monstruos, L.U.C.I.D.
În timp ce poliþiºtii supertehnologizaþi ºi senzorii lor vor monitoriza de la distanþã vieþile noastre personale, bunurile materiale vor fi de asemenea meticulos controlate de cãtre agenþii Gestapo, cei care stãpânesc ºi mânuiesc instrumentele magice ale ciberspaþiului. Un semn sau certificat de calitate va fi emis pentru fiecare fabricã producãtoare de bunuri. Fiecare dispozitiv, fiecare componentã, fiecare mecanism, fiecare maºinã, articol de îmbrãcãminte, bijuterie, unealtã – într-un cuvânt, toate bunurile – vor fi supuse controlului prin programul ISO 9000. Este necesar ca un inspector guvernamental sã acorde acelei fabrici certificatul de calitate [autorizaþia], altminteri produsul respectiv nu poate fi cumpãrat sau vândut.
Planul profetic al lui Dumnezeu
Profeþiile biblice, care contureazã o viziune înspãimântãtore, copleºitoare a viitorului, dezvãluie faptul cã veacul de pe urmã va fi o perioadã agitatã, de înºelãciune ºi apostazie. O puternicã amãgire (2 Tes 2, 11) va pune stãpânire pe minþile oamenilor, astfel încât ei se vor închina de bunã-voie Balaurului (Satan) ºi Fiarei, denumitã ºi Antihrist (Ap 13). Ei vor preaslãvi ºi Noua Ordine Mondialã pe care ea o va instaura. Oameni de pretutindeni se vor minuna din pricina ei, strigând: „Cine-i asemenea Fiarei ºi cine poate sã se rãzboiascã împotriva-i?” (Ap 13, 4). ªi vor face toate acestea cu toate cã Fiarei i s-a dat „gurã sã grãiascã vorbe mari ºi blasfemii” (Ap 13, 5). Acest om neruºinat ºi fãrã de lege va îndrãzni chiar sã-ºi deschidã gura „spre blasfemii împotriva lui Dumnezeu, sã-I blasfemieze numele ºi locuinþa, pe cei ce locuiesc în cer” (Ap 13, 5-6).
Mai mult – ne atrage atenþia Sfânta Scripturã –, „i s-a dat sã facã rãzboi asupra sfinþilor ºi sã-i biruie; ºi i s-a dat ei stãpânire peste toatã seminþia ºi poporul ºi limba ºi neamul” (Ap 13, 7). Aceasta este proorocia care ne dezvãluie puterea ºi stãpânirea Fiarei. Ea va stãpâni peste tot pãmântul, va avea putere peste toate rasele ºi neamurile.
Pentru a-i face pe oameni fericiþi
Astãzi auzim cereri insistente pentru o „Nouã Civilizaþie”, o „Nouã Erã”, un „Nou Mod de a Gândi”. Ni se spune cã da, toate trebuiesc schimbate, cãci oamenii trebuie sã se schimbe. Lumea trebuie „reinventatã”; se aplicã o politicã nouã a înþelesurilor, avem de-a face cu un „Nou Legãmânt”.
Aceste schimbãri sunt necesare pentru: a rezolva criza imigranþilor, controlul armelor, a combate terorismul, a combate pornografia, a-i trage la rãspundere pe cei care nu plãtesc taxele, a „salva Planeta-Mamã”, a proteja speciile aflate în pericol, a duce rãzboi împotriva reþelelor de traficanþi de droguri, a opri crimele din stradã, a preveni purificãrile etnice ºi rivalitãþile între triburi, a pune capãt crimelor sãvârºite din urã ºi fanatism, a extinde foloasele îngrijirii medicale, a garanta reforma, a îmbunãtãþi educaþia publicã… Lista de probleme acute care ar putea fi rezolvate pare sã nu se mai termine.
Soluþia miraculoasã
ªi astfel, pentru a-i face pe oameni fericiþi, liderii guvernului nostru Big Brother, care ne iubesc aºa de mult, au venit cu o soluþie care poate rezolva multe, dacã nu toate problemele noastre. Eu îi spun Proiectul L.U.C.I.D. El presupune o gamã largã de elemente de ºtiinþã neagrã ºi dispozitive electronice Big Brother. Ei spun cã, folosind acest sistem, ne aºteaptã un viitor luminos, sigur.
Un element de bazã al acestui sistem L.U.C.I.D. este reþeaua L.U.C.I.D., un sistem universal de baze de date. Sponsorii reþelei susþin cã va fi ca o manã cereascã pentru legislaþia mondialã, în special pentru combaterea terorismului de orice fel. Totuºi, în mod ciudat, reþeaua L.U.C.I.D. are nevoie de înregistrare pe computer, de supraveghere electronicã constantã ºi de un card biometric de identitate pentru fiecare persoanã, având integrat un microcip. Cartelã pentru fiecare copil nãscut pe planetã! De ce trebuie sã fie urmãriþi ºi monitorizaþi bebeluºii? Existã cumva vreun caz în istoria criminalitãþii când un copil în leagãn sã fi comis un act de terorism?
Cei care au proiectat sistemul L.U.C.I.D. susþin cã acesta nu este încã în funcþiune, e numai o propunere. Minciunã sfruntatã! Puterile care ne guverneazã deja folosesc multe elemente ale acestui sistem draconic de control computerizat. ªi fac asta fãrã permisiunea ºi mai ales fãrã ºtirea noastrã!
Dacã vã plângeþi, vã vor replica – desigur – cã fac asta pentru binele nostru ºi cã senzorii lor de control vã garanteazã securitatea, siguranþa. De îndatã ce L.U.C.I.D. e complet gata de a opera, adaugã ei, va rezolva crizele despre care aflãm prin toate ziarele ºi buletinele de ºtiri. Computerul – trâmbiþeazã ei – e un instrument aflat numai de partea binelui. E necesar pentru a vã face fericiþi fericiþi!
Publicul va fi înºelat sã creadã cã „L.U.C.I.D. e pentru binele tãu, iar oricine spune altfel e sau un conspirator nebun, sau un rebel periculos”.
Cu paºi repezi cãtre Fiarã:
Cardul Biometric Universal (CBU)
Prin intermediul CBU, Sistemul acesta de Control îºi va constrânge ºi întãri puterea asupra seminþiilor pãmântului. Potrivit designerilor sistemului L.U.C.I.D., tehnologia computerizatã, posibilitãþile hard ºi soft sunt pregãtite pentru încadrarea lor în „raza de acþiune a viitoarei CBU”. Cartela L.U.C.I.D. va fi un „Card Inteligent”, adicã o carte de credit de mãrimea unui buletin de identitate din plastic cu un microcip transparent încorporat. CBU va conþine acest microcip reprogramabil. Cu alte cuvinte, în sute ºi mii de centre ºi sedii de scanare din America ºi de peste tot globul, acoliþii Fratelui Mare vã pot insera CBU, care va fi direct conectat cu Computerul Central (Master Computer) aflat în sediul cartierului general de la Fort Meade, Maryland, sau de oriunde altundeva.
Ulterior, informaþia înnoitã ºi îmbunãtãþitã poate fi depozitatã în cardul dumneavoastrã, aducând la zi microcipul cu toate informaþiile pe care le-au mai strâns – în ceea ce priveºte persoana dumneavoastrã – prin spionaj ºi contrainformaþii.
Între timp, fiecare poliþist sau agent al unei organizaþii guvernamentale de pretutindeni în lume va avea posibilitatea de a solicita ºi primi „o evidenþã adusã la zi a datelor personale ale fiecãrui individ”. Cardul computerizat – mândria designerului – „nu numai cã va stoca mai mult de 5 gigabiþi de date personale, dar va fi ºi citit prin intermediul unui translator amplasat împreunã cu un scaner pe unitãþi mobile sau imobile ale poliþiei.”

Se aflã ºi în ochi – ºi în degete ºi în voce… ºi…
Ca sã fie siguri cã v-au identificat corect, cã vã localizeazã ºi ºtiu în orice moment cam pe unde vã perindaþi ºi ce faceþi, sistemul L.U.C.I.D. se va folosi de ceea ce este unic la fiecare om ºi anume de parametrii biologici („biometrici”).
În esenþã, biometria se ocupã cu „mãsurarea factorilor biologici”. ªtiinþa a fost extrem de preocupatã de-a lungul anilor sã gãseascã mijloace de identificare a unei persoane prin mãsurarea ºi înregistrarea caracteristicilor fizice. Senzori sofisticaþi sunt capabili astãzi sã vã identifice dupã forma palmei, a tãlpii, a capului. Pot mãsura ºi identifica irisul ochiului ºi dispunerea cutelor în amprenta degetelor. Se pot folosi ºi de grupa sanguinã ºi de structura ADN care este unicã pentru fiecare individ. Au fost inventate maºini care vã pot identifica dupã voce.
Lumea va fi în curând înþesatã de acest tip de tehnologie ºi frauda va deveni realmente imposibilã. Partea rea a lucrurilor este cã, oriunde te-ai afla, poþi fi întotdeauna reperat prin aceastã „plasã tehnologicã.”
Ei ne urmãresc în fiecare moment
Dacã crezi cã noul CBU va fi doar un neînsemnat instrument pe care tu ºi eu îl vom folosi pentru a avea acces la bãnci, la mâncare ºi la supermarketuri ºi cã alþii doar vor verifica pentru a vedea dacã suntem cine spunem cã suntem, te înºeli amarnic.
Aceasta este soneria de alarmã, semnalul care ne avertizeazã cã ochii atoatevãzãtori ºi tentaculele electronice ale caracatiþei monstruoase vor fi literalmente peste tot. Vom fi supravegheaþi, mãsuraþi, evaluaþi ºi resupravegheaþi. Cum oare? Prin intermediul senzorilor de la distanþã care vor localiza ºi monitoriza, ascunºi fiind în unghere în care nici nu ne-am putea imagina cã sunt.
Sateliþi care ne spioneazã
Când purtaþi în poºetã sau în portofel un CBU nou-nouþ, un satelit vã poate repera miºcãrile, ºi asta mulþumitã unui sistem de sateliþi care se învârte pe orbita Pãmântului 24h din 24. Sã presupunem cã tu ºi eu vom refuza sã purtãm acest CBU, cã îl vom rupe sau altera. Bine, dar atunci nu vom putea sã vindem sau sã cumpãrãm. Nu vom putea sã conducem maºina sau sã obþinem o slujbã. Nu vom putea sã încasãm banii de pe un cec sau sã obþinem îngrijire medicalã. ªi asta e destul de grav, dar în câþiva ani, dacã planurile Fratelui cel Mare merg strunã, vom avea aceste CBU implantate chiar sub piele! CBU va fi o parte strãinã a organismului nostru. Literalmente, nu vom putea sã pãºim din casã fãrã ele.
Delir sau realitate?
Aceastã tehnologie va conduce în mod inevitabil la un sistem totalitar de înrobire a omenirii printr-o reþea computerizatã globalã. În acest apropiat SISTEM FINANCIAR ELECTRONIC FÃRÃ BANI GHEAÞÃ, nimeni nu va putea CUMPÃRA SAU VINDE nimic de nicãieri, fãrã biocipul Noii Ordini Mondiale „MARK” implantat pe mânã sau pe frunte (semnul Fiarei). Biocipul va constitui filiera prin care se vor purta toate tranzacþiile financiare. Fãrã el nu vor fi permise tranzacþii de nici un soi; fãrã el nu vom avea hranã, îmbrãcãminte, adãpost; odatã folosit la scarã mondialã, sistemul satanic de înrobire totalã cu aceste cãtuºe electronice va fi impus tuturor cetãþenilor Noii Ordini Mondiale. Nimeni nu se va putea eschiva de la a purta acest „MARK” (SEMN) fãrã a fi pedepsit cu moartea… situaþie de tipul: „ACCEPTÃ sau MORI”! („Încât nimeni sã nu poatã cumpãra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adicã numele fiarei, sau numãrul numelui fiarei” – Apoc 13, 17)
Patronii corporaþiilor slujesc – conºtienþi sau nu – cauzei lui Antihrist. Un exemplu concludent este reclama fãcutã de firma de cãrþi de credit Master Card. În Colorado Christian News, editorul Joann Chiarello Bruso a semnat recent un articol intitulat „Fratele cel Mare este aici”.
Comentariul este cel puþin revelator:
„ªtiam cã va sosi. Am vorbit despre aceasta ani de zile. Am discutat cam cum ar arãta, cum va fi vândut ºi folosit. ªi totuºi, pare prea curând. Luna trecutã, pe când se afla în Arizona, Andrew, ginerele meu, a vizionat un spot publicitar foarte interesant, care a fost difuzat ulterior ºi în Colorado.
O femeie apare pe fundalul alb al unei camere goale. Pe mãsurã ce numerele îi trec prin cap, ele sunt citite cu voce tare: asigurãri sociale, cont bancar, carte de credit, permis de conducere, asigurare de sãnãtate, telefon, fax, etc.
O voce întreabã: «Cum sã le þii minte pe toate?» Apoi declarã: «Master Card a gãsit soluþia: codul numeric personal pe un deget». Camera de luat vederi se concentreazã asupra dosului mâinii drepte a femeii; ea îºi aratã palma, iar pe degetul arãtãtor, a cãrui imagine se mãreºte mult, se vede un model de puncte. Vocea anunþã: «Semnul dumneavoastrã personal». Apoi anunþã cu emfazã: «Master Card vã va dãrui aceasta în curând!»
Halal marketing! Un nou semn care ne va scuti de necazul de a memora toate acele numere. Cardurile pierdute sau furate devin o problemã a trecutului. Doar prin scanarea degetului, instantaneu, informaþia necesarã este înregistratã ºi decodatã. Andrew spune cã aproape a cãzut din scaun când a vãzut reclama. Deºi semnele ne spun cã vremea se apropie ºi cã nu suntem prea departe de aceastã tehnologie, totuºi Andrew a rãmas surprins cã acest clip a fost difuzat la o orã de maximã audienþã.” [...]
ISO 9000: Programul de marcare a tuturor celor ce se închinã lui Mamona cu numãrul Fiarei
Denumit sistemul de certificare a calitãþii ISO 9000, acest sistem priveºte orice producãtor de bunuri ºi orice comerciant. Cred cã ISO 9000 va juca un rol decisiv în cadrul Proiectului L.U.C.I.D.
Oare ce simbolizeazã cele patru cifre: „9 – 0 – 0 – 0”? În ocultism nouã este întruchiparea diavolului, simbolul sãu. În numãrul nouã este de fapt condensat numãrul 666! Ocultiºtii adunã cele trei cifre, 6 + 6 + 6, obþinând 18. Apoi adunã 1 cu 8 ºi rezultã 9, aºa încât cifra 9 este o altã formã ocultã a lui 666, numãrul diavolului. Cei trei de zero reprezintã probabil treimea blasfemiatoare a lui Satan – trei cercuri sau trei sori. Poate reprezenta acest sistem – ISO9000 – sistemul proorocit de Sfânta Scripturã prin care Fiara va pune stãpânire pe bogãþia acestei lumi, pe care o va gestiona dupã bunul plac în scopuri oculte? [...]
Aproape fiecare om de afaceri din orice ramurã economicã a aflat ºi ºtie multe despre programul ISO 9000. Într-un ziar industrial, American Papermaker , Jackie Cox noteazã: „ISO 9000 a devenit standardul minim pentru a face afaceri în lumea întreagã, atât în anii 1990 cât ºi ulterior”. Sue Jackson, consultant al Centrului de Tehnologie ºi Calitate al Corporaþiei Dupont, adaugã: „ISO 9000 este sistemul de certificare a calitãþii pe care companiile – fie ele fabrici sau orice tip de intermediari – vor trebui sã-l aibã dacã doresc sã facã afaceri în USA, în Uniunea Europeanã sau în toatã lumea”. [...]
Închipuiþi-vã! Fie cã produceþi un raft, un ºurub, un ceas, un ciocan sau o ladã de gunoi, nu veþi avea acces pe piaþã dacã locul de producþie (garaj sau atelier domestic) nu va primi semnul ISO 9000 de certificare a calitãþii. Chiar ºi dupã aceea, veþi avea nevoie de un Trading Partner Number (TPN), va trebui sã înregistraþi TPN-ul, sã autentificaþi tranzacþiile prin folosirea unui sistem computerizat, global; de fapt veþi fi înglobat în reþeaua L.U.C.I.D.!
Rudolph G. Boznak scrie în revista Industrial Engineering, vorbind despre un producãtor internaþional de computere care „a aflat alarmat” cã, din cauza ISO 9000, riscã sã piardã 1,5 miliarde de dolari de pe piaþa europeanã. Corporaþia sa a fost aspru avertizatã: „Obþine certificatul ISO 9000 pentru produsele tale sau dai faliment!”
Între timp companiile care au admis ºi s-au alãturat inevitabil cursei pentru obþinerea ISO 9000 beneficiazã de avantajele timpurii ale unei clientele rãspândite pe tot globul.
O corporaþie, INTERTEK, susþine cu emfazã în clipurile sale publicitare cã produsele sale sunt „certificate prin sistemul ISO 9000”. Un spot publicitar apãrut în reviste acum 5 ani proclama: „Cu INTERTEK, nu veþi fi respins pe nici unul din cele 7 continente!” [...]
Este necesarã o supraveghere continuã
Iatã cum funcþioneazã programul ISO 9000, aºa cum este el explicat în reviste industriale de prestigiu:
„Procesul de certificare a calitãþii cu acest indice – ISO 9000 – indicã un al treilea membru, pe lângã cei doi care desfãºoarã acþiunea de comerþ. Un membru acreditat desfãºoarã o expertizã a calitãþii produselor unei anumite corporaþii. Corporaþiile trebuie sã deþinã evidenþa cã sistemul lor a primit certificatul de calitate… Odatã primit, are loc un proces de supraveghere de 2 ori pe an pentru a se asigura îndeplinirea condiþiilor ºi schimbãrilor impuse de sistemul ISO 9000.” [...]
Donald W. Marquardt, semnând în revistaManagement Review, afirmã cã este scumpã obþinerea certificatului ISO 9000: „Expertiza poate dura chiar ºi un an ºi poate sã coste 100.000 $ ºi chiar mai mult”.
Însã dacã nu aveþi aprobarea ISO 9000, vã poate costa chiar ºi mai mult. În cele din urmã veþi fi exclus de pe piaþã. Neil Maltra de la VOLVO spune cã cei care doresc sã încheie contracte cu firma aceasta ºi nu dispun de certificatul ISO 9000 sunt trimiºi în altã parte. El explicã: „Pe furnizorii potenþiali care ne sunã noi îi întrebãm: «Aveþi sigla ISO 9000?». Dacã rãspund negativ, le spunem sã revinã dupã ce-ºi vor primi certificatul de calitate.”
Cine este de fapt în spatele lui ISO 9000?
Cine conduce programul ISO 9000? Revista Training, într-un articol intitulat „Ce ar trebui sã aflaþi despre ISO 9000”, ne informeazã cã „standardele programului ISO 9000 au fost dezvoltate, fixate în decursul anilor 1980 de Organizaþia Internaþionalã de Standardizare ( International Organization for Standardization= IOS)”. Revista Quality, o altã sursã de informaþie din domeniul industriei, explicã faptul cã un grup intitulat Consiliul Naþional de Acreditare a Factorilor de Control (NACCB) cu sediul la Londra, este organizaþia oficialã de aprobare ºi aplicare a sistemului ISO 9000. Cu toate acestea aflãm cã în America, de exemplu, Societatea Americanã pentru Controlul Calitãþii (ASQC) din Milwaukee, Wisconsin, ºi Institutul American pentru Standarde Naþionale (ANSI) din New York deþin aceeaºi autoritate ca ºi NACBB ºi IOS.
Filtrând toate aceste informaþii, descoperim de fapt cã doar patru organizaþii enigmatice, funcþionând sub sigle ciudate ca IOS, NACCB, ASQC ºi ANSI, vor exercita de fapt puterea ºi controlul absolut asupra proceselor de vânzare-cumpãrare ale lumii! ªi totuºi, ce sunt aceste organizaþii? Cine sunt ele? Cine le-a pus la cale? Cine le controleazã? Cine le-a conferit aceastã autoritate?
Obligativitatea de a avea Cartea de Identitate oriunde cu tine
Încã din 1993, zeci de guverne au iniþiat o acþiune concertatã de promovare a unor legi care sã prezinte drept obligatoriu cetãþenilor proprii faptul de a avea un card ID:
* OLANDA: A fost promulgatã o nouã lege care îi obligã pe cetãþeni sã poarte cardul personal ID asupra lor în orice loc ºi moment. Informaþiile de pe card conþin numele, adresa, naþionalitatea, numãrul din registrul plãtitorilor de impozite. Cei ce nu prezintã actul la control sunt deja arestaþi ºi închiºi.
* SINGAPORE: Un program obligatoriu de înregistrare a tuturor cetãþenilor ºi de împãrþire a unui card ID supertehnologizat inscripþionat prin laser a fost pus la punct în 1994. „Noul ID va ajuta guvernul sã þinã o evidenþã electronicã a populaþiei.” Cardurile de mãrimea unei cãrþi de credit au fotografii, amprente ale degetului mare, date personale ºi coduri barice care pot fi decodificate, aflându-se astfel oricând numãrul ºi informaþiile personale.
* JAPONIA: În ziarul Japan Times din 1996 citim: „Deºi existã o aprigã rezistenþã împotriva unor carduri ID în SUA, în Japonia un plan similar este pus în aplicare cu mult succes de guvern. Fiecare cetãþean trebuie sã primeascã un numãr propriu pânã în 1999. El va fi folosit pentru a identifica pe oricine pentru taxe, vot, control la frontierã ºi multe altele.”
* CANADA: Din London Free Press, Ottawa, Canada, aflãm cã: „Nu toþi sunt de acord cu planul premierului Mike Harris de a promulga un card ID… Harris a spus cã Ontario ar putea folosi amprentele pentru asigurãri sociale, carnete de conducere, asistenþã medicalã. ªi-n Ottawa se intenþioneazã acelaºi lucru.” Canada devine în mod rapid un sistem poliþienesc, asemãnându-se cu vecina sa sudicã, SUA. În revista Biometrics Today s-a raportat cã SUA ºi Canada conlucreazã pentru introducerea unui sistem de carduri cu memorie opticã ºi capacitãþi de redare a vocii umane. În cele din urmã, toþi cei aflaþi în trecere prin vãmile americanocanadiene vor trebui sã aibã acest card ID „comun”.
* AUSTRALIA: Potrivit ziarului Sidney Morning Herald, cardurile ID devin obligatorii pentru toþi cetãþenii continentului, în timp ce cercurile politice cocheteazã cu ideea unor planuri din ce în ce mai sofisticate de control electronic al maselor. În Melbourne Age a apãrut acest reportaj: „În curând australienii s-ar putea sã poarte în loc de ceasuri de mânã banderole electronice cu semnãtura lor, vârsta, detalii privind conturile bancare ºi alte informaþii necesare oricãrui tip de tranzacþii… Steve Orlawsk, consilier în cadrul departamentului procurorului general, considerã ideea acestei brãþãri mult mai eficace decât cea a cardurilor ID inteligente. Dupã el, pe aceastã brãþarã se gãsesc numãrul de impozitare, numãrul asigurãrilor medicale, numãrul contului personal ºi orice alte date utile.” Dacã este aplicatã ideea acestei brãþãri electronice, va deveni ea o precursoare a probabilului biocip implantabil în mâna dreaptã sau în fruntea cetãþeanului?
* TAILANDA: Toþi cetãþenii tailandezi au primit în ultimii ani carduri ID. Informaþiile inserate în card sunt în legãturã directã cu o reþea computerizatã de control al informaþiilor, aflatã la rândul ei în strânsã conexiune cu departamentele fiscal ºi judiciar. Revista TIME a dat amãnunte referitoare la cardul ID ºi la reþeaua adiacentã tailandezã: „Fiind un novice în lumea computerelor, guvernul tailandez a fost uimit ºi mãgulit când vara trecutã i-a fost decernat premiul „eroului erei informaþionale” de cãtre Institutul Smithsonian ºi revista Computerworld… Tehnocraþii ar putea aprecia sisteme precum cel al Bangkokului, care pânã în anul 2006 va avea stocate, în cadrul unei reþele computerizate unitare, informaþii esenþiale despre 65 de milioane de tailandezi. Numai cã susþinãtorii drepturilor civile fundamentale sunt îngroziþi de acest fapt. Simon Davies, un expert în asemenea tehnologii, afirmã cã programul câºtigãtor al Bangkokului reprezintã în mod potenþial «unul din cele mai represive ºi mai abuzive sisteme de supraveghere pe care le-a cunoscut lumea».
Sistemul informaþional tailandez, cel mai mare de acest fel, a devenit un simbol al cãii pierzãrii pe care este mânatã turma… Câteva din cele mai mari firme de calculatoare au început sã vândã cãtre guvernele þãrilor din Lumea a treia sisteme care sunt cu mult mai tiranice decât cele îngãduite în propriile lor þãri. În unele cazuri, nu neapãrat ºi al Tailandei, sunt vândute guvernelor computere cu ample posibilitãþi de folosire în scopuri oculte… În spatele noilor carduri ID ale Tailandei se aflã un sistem computerizat sofisticat ºi programe complexe, în valoare de 50 de milioane de dolari, care pot ajuta guvernul Big Brother sã punã la punct în mod rapid un dosar, dosar care sã conþinã orice trebuie ºtiut despre oricine.”
Acelaºi articol din Time a raportat cã tehnologia americanã este folositã acum în Africa de Sud ºi Israel pentru a-i controla pe cei care sunt suspectaþi de cãtre guvern cã provoacã dezordine sau sunt potenþiali teroriºti. Time a afirmat de asemenea cã „Guatemala, în care echipe ale morþii au fost corelate de opinia publicã cu sute de execuþii fãrã proces ºi dispariþii, a achiziþionat programe de supraveghere computerizatã de la Israel în anii 1980”. ªi marile corporaþii cautã încã cu aviditate sã obþinã profituri uriaºe. „Se aºteaptã ca Taiwanul sã încheie contracte în valoare de 270 milioane de dolari pentru propriul sistem informaþional rezidenþial. Printre potenþialii clienþi ºi furnizori: Unisys, Digital Equipment Corp., NEC, ICL.”
* RUSIA: Încã din zilele lui Lenin ºi Stalin, Rusia ºi-a avut sistemul naþional de identificare (în întreaga URSS, de fapt) pentru cetãþenii înrobiþi; însã astãzi, prin inventarea computerelor ºi a unei reþele mondiale, poliþia de la Kremlin ºi capii spionajului sunt în al nouãlea cer. Lucreazã de zor la constituirea unei baze comune cu corespondenþii din Statele Unite, pentru a integra Rusia ºi þãrile vecine, aºa-zise independente, în sistemul universal. FBI-ul ºi-a deschis un birou la Moscova ºi are agenþi de vârf care lucreazã acolo. Este un eveniment fãrã precedent. (Evident, directorul Louis Freeh a uitat faptul cã FBI nu este o agenþie globalã, ci una federalã). „FBI-ul a fost foarte amabil în a ne acorda asistenþã în domeniul contrainformaþiilor”, a declarat Sergei Stephasin, superiorul contrainteligenþei ruseºti. FBI îºi antreneazã ofiþerii la Academia FBI din Quantico, Virginia. Între timp, CIA-ul gãzduieºte ofiþeri [agenþi] KGB la cartierul general din Langley, Virginia, în timp ce Departamentul Apãrãrii a adus zeci de mii de ruºi, comandouri special antrenate în scopuri „antiteroriste”. Soldaþii ruºi au fost fotografiaþi la Fort Drum, New York; Fort Hood, Texas; Fort Polk, Louisiana ºi oriunde altundeva.
Într-o vizitã efectuatã în capitala Slovaciei – o fostã naþiune est-europeanã sovieticã – directorul FBI Freeh a proslãvit cooperarea dintre Est ºi Vest în domeniul înãspririi legislaþiei. „Lumea devine din ce în ce mai neîncãpãtoare, mai micã, iar necesitatea ca poliþia sã coopereze este din ce în ce mai evidentã” a declarat Freeh. El a indicat problema acutã ºi nerezolvatã a „grupurilor teroriste”, ca argument în sprijinul unei cooperãri mondiale necesare. Împreunã cu Freeh au cãlãtorit timp de zece zile prin þãrile est-europene ºeful Agenþiei de luptã împotriva drogurilor, ºeful Serviciului Secret ºi Secretarul Trezoreriei.
* MAREA BRITANIE: În 1994, acþionând, evident, sub îndemnul Iluminaþilor, prim-ministrul John Major ºi guvernul sãu au început subit o campanie naþionalã de propagandã pentru a-i ademeni pe englezi sã accepte un card computerizat ID ºi o reþea computerizatã. Într-un interviu acordat ziarului londonez The Daily Telegraph, primministrul a sugerat cã sistemul propus de el ar putea juca un rol important în „combaterea criminalitãþii, a delicvenþei”; de altfel, a subliniat Major, un astfel de sistem s-ar bucura de „largul sprijin al cetãþenilor”.
Ulterior, un oficial al cabinetului Major a declarat cã englezii vor primi un „card ID inteligent pânã în anul 2000”. Ziarul The Guardian oferea detalii: „Un model, o schiþã a primului card personal de identitate emis vreodatã de guvernul britanic a fost arãtatã cabinetului… cardul ar putea înlocui permisul de conducere, paºaportul, tichetul de masã, carnetul de sãnãtate al fiecãrui cetãþean… ºi va folosi informaþii biometrice ºi coduri [parole]”. Oricum erau plãnuite lucrurile, planurile roz ale guvernului nu s-au bucurat de „largul sprijin al cetãþenilor”, aºa cum scontase Primul Ministru. Potrivit cotidianului londonez The Daily Mail , englezii „s-au revoltat”; temânduse de reacþia opiniei publice, miniºtrii au anunþat cã sistemul de carduri ID va fi „voluntar”, nu obligatoriu. (Însã odatã ce guvernul a pus piciorul pe prag ºi este gata sã intre, cine mai crede oare povestea cu sistemul „voluntar”?)
* FRANÞA: Aceastã þarã, care a suferit de douã ori invazia trupelor strãine în timpul celor douã conflagraþii mondiale din acest secol, este din nou asaltatã. De aceastã datã este o invazie silenþioasã a viclenilor organizatori ai reþelei mondiale L.U.C.I.D. Dupã spusele lui Jean-Paul Creusat ºi Anthony Halaris, designerii reþelei L.U.C.I.D., Interpolul din Franþa – agenþie poliþieneascã interguvernamentalã – este instituþia aleasã „pentru a demonstra fezabilitatea ºi utilitatea Sistemului L.U.C.I.D. pentru sistemul juridic”.
Dacã cineva, citind aceste rânduri, se îndoieºte de faptul cã munca aceasta conspirativã de implementare a Proiectului L.U.C.I.D. a fost împlinitã pe toate cele ºapte continente, sã citeascã atunci ceea ce au declarat Creusat & Halaris în legãturã cu rolul Interpolului în aplicarea sistemului L.U.C.I.D.:
Sarcinile majore ale ICPO-INTERPOL sunt de a gãsi ºi dezvolta proiecte speciale în stare sã contribuie în mod efectiv la prevenirea sau eradicarea criminalitãþii pe plan internaþional. Elementele unui astfel de proiect sunt:
· stabilirea unei reþele structurate ºi coordonate de colectare ºi procesare a informaþiei;
· folosirea acestei reþele pentru a se oferi servicii pe plan naþional ºi a se înlesni conlucrarea dintre diversele agenþii în cursul diferitelor anchete [investigaþii];
· studii tehnice ºi propuneri care sã înlesneascã adaptarea rapidã a tacticilor ºi strategiilor agenþiilor naþionale.”
* STATELE UNITE: În timp ce oamenii de orice seminþie vor fi prinºi în plasa L.U.C.I.D. prin aceastã conspiraþie uriaºã, supremaþia economicã ºi militarã a SUA constituie de fapt una din premisele esenþiale ale Iluminaþilor atunci când au în vedere construirea unui sistem închis, diabolic, de dimensiuni mondiale, aºa cum este Proiectul L.U.C.I.D., un sistem din care nu ai cum scãpa. De aceea fiecare, de la senatorul SUA Kay Bailey Hutchinson pânã la senatorul Diane Feinstein, susþine cu ardoare promulgarea unei legi care sã solicite folosirea unui card ID naþional în strânsã legãturã cu reþeaua mondialã computerizatã. Cu alte cuvinte, Republicanii, Democraþii ºi toþi ai lor exercitã presiuni pentru apariþia sistemului L.U.C.I.D. În 1996 senatorul de Texas Hutchinson a introdus proiectul de lege 999 (999 rãsturnat este 666!) care solicita apariþia cardurilor ID federale. Senatoarea Feinstein din aripa liberalã a fost omniprezentã pe Dealul Capitoliului, þinând discursuri ºi conferinþe de presã, cerând implementarea a ceea ce poate fi descris doar ca Sistemul Fiarei de Control Uman prin 666.
În ziarul politic Roll Call , foarte influent în Washingthon DC, Feinstein a fost citatã ca susþinând cã trebuie implementat cât mai urgent un card ID biometric împreunã cu „toate bazele informaþionale adiacente necesare”.
Senatoarea, care cu doar câþiva ani înainte, în 1992, îl reprezenta pe analistul politic Patrick Buchanan ºi pe alþi conservatori care încercau sã punã o stavilã imigrãrii ilegale, în 1995 ºi-a schimbat brusc optica cu 180 de grade. A motivat aceastã schimbare de opinie prin faptul cã reþeaua cerutã de ea era imperios necesarã; doar aceasta, a explicat ea cu înflãcãrare, poate „rezolva criza imigranþilor ilegali”! Când a fost întrebatã dacã n-ar trebui sã fie amânatã o vreme rezolvarea problemei, Feinstein a replicat alarmatã:
„Nicidecum, trebuie s-o rezolvãm acum, urgent!”, adãugând: „Cel mai indicat ar fi sã insistãm pe apariþia unui sistem integral acum, sã cerem fiecãruia sã-ºi procure documente noi într-un interval rezonabil ºi sã supunem acele documente (card ID) la verificãri anuale”.
În interviul din Roll Call , Feinstein a spus totul pe ºleau. Noul card ID, dupã detaliile oferite de ea, ar fi supertehnologizat „cu un microcip, cod baric magnetic, amprentã vocalã, scanare a retinei, fotografie ºi amprentã digitalã”. [...]
* ROMÂNIA: Cartile electronice de identitate vor fi eliberate incepind cu 1 ianuarie 2006, a decis Guvernul printr-o ordonanta aprobata in sedinta de joi. Actul normativ modifica si completeaza Ordonanta 69/2002, care stabilea ca primariile vor elibera aceste carti electronice de identitate incepind cu 1 ianuarie 2003, in paralel cu actualele documente de identitate ale persoanei. În ceea ce priveste asigurarea cu echipamente si programe informatice a autoritatilor si institutiilor publice, ordonanta aprobata joi de Executiv prevede ca aceasta se va realiza esalonat. Astfel, in municipiile resedinta de judet, echipamentele necesare vor fi achizitionate pina 31 iulie 2007, in conditiile in care vechea ordonanta impunea indeplinirea acestei conditii pina la 31 iulie 2005. In celelalte municipii si orase, echipamentele vor fi asigurate pina la 31 decembrie 2008 (termenul anterior era 31 decembrie 2006), iar in comune, pina la 31 decembrie 2009 (termen anterior 31 decembrie 2007). Actualele carti de identitate si buletine de identitate vor fi folosite in continuare, pina la expirarea valabilitatii lor. 29.01.2004, Mediafax
Guvernul a aprobat pe sest realizarea unei mega-baze de date cu informatii despre fiecare cetatean
Cabinetul Nastase a dat o adevarata lovitura pe piata informatiilor cind a semnat actul de nastere al Sistemului Informatic Integrat (SII), o baza de date mamut, care va centraliza informatiile detinute de toate institutiile publice. Practic, date si informatii despre persoane fizice sau juridice stocate de ani intregi se vor aduna la un loc; ce putere vor detine gestionarii acestor informatii nu e greu de inteles. Problema e cu atit mai delicata cu cit e vorba despre o baza de date in care se va regasi fiecare cetatean al Romaniei. Un proiect de lege atit de important nu a fost si nu va fi dezbatut, democratic, in parlament. El a fost promovat direct prin hotarire de guvern - semnata de Adrian Nastase si contrasemnata de seful SRI, Radu Timofte, ministrii Dan Nica, Ioan Rus si Mihai Tanasescu - in baza unei decizii luate anterior de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii. Din cele sase pagini ale hotaririi de guvern nu se intelege rostul acestei baze de date mamut, ce fel de informatii vor fi stocate despre persoanele fizice, cine sint gestionarii sau beneficiarii ei, cui se subordoneaza acestia si cine ii controleaza. Nici semnatarii hotaririi de guvern nu sint mai expliciti. “Nasii” bazei de date fie au refuzat sa ne ofere detalii despre aceasta noua structura informationala, fie ne-au asigurat ca infiintarea SII este perfect legala, respecta drepturile omului, legislatia europeana si nu va intra cu bocancii in viata privata a romanilor. Aparitia in prag de an electoral a SII nu poate decit sa ridice mari semne de intrebare. Informatiile despre persoane fizice se vor limita la datele clasice de stare civila ori autoritatile sint interesate de preferintele personale sau politice ale romanilor? Cine garanteaza ca datele colectate si centralizate nu reprezinta o imixtiune in viata privata a fiecaruia? Hotarirea de guvern nu ofera nici o garantie in acest sens. Cui se subordoneaza SII, cine-l controleaza si cine sint beneficiarii informatiilor de tip secret nu doreste nimeni sa explice. Oricum, hotarirea executivului submineaza total puterea legislativa din Romania, parlamentul fiind - din nou - pus la colt intr-o chestiune extrem de importanta: cea a gestionarii si utilizarii unei “structuri informationale specializate”, cum e numita chiar in hotarirea de guvern. Experti in apararea drepturilor omului care au studiat textul hotaririi de guvern sint de parere ca acesta este extrem de stufos, imprecis, lasind loc arbitrarului si adaptarilor, dupa principiul “ce nu e interzis este permis”. Data fiind baza de date pentru persoane fizice, aceiasi specialisti sustin ca SII s-ar putea transforma in bratul electronic al SRI.
Zece intrebari fara raspuns: 1. Cine a initiat proiectul de lege privind Sistemul Informatic Integrat (SII)? De ce n-a fost trecut prin parlament si s-a preferat o hotarire de guvern? 2. Ce institutii ale statului vor participa la SII, in dubla calitate de furnizor si beneficiar al informatiilor, si ce fel de informatii vor fi introduse in baza centrala de date? 3. In sistem vor fi replicate si bazele de date ale serviciilor secrete, MApN si MI? 4. Cine face parte din Centrul de Management al Sistemului Informatic Integrat? 5. Ce fel de date si informatii vor fi stocate in legatura cu persoanele fizice? Dar in legatura cu persoanele juridice? 6. Informatiile din sistem pot fi vindute contra cost? 7. Dupa ce criterii va fi ales personalul (administratori de sistem, administratori de securitate, ultimii numiti chiar in textul de lege “ofiteri de securitate ai sistemului”)? 8. Cine sint beneficiarii informatiilor secrete? Exista persoane care au acces la toate nivelurile de secretizare (presedinte, premier, ministri etc.)? 9. Cui se subordoneaza SII? 10. Cine controleaza SII? http://www.expres.ro/investigatii/?news_id=132594
Bibliografie: Fragmente din carte „PROIECTUL L.U.C.I.D. - Sistemul Fiarei de Control Uman Universal cu 666”, TEXE MARRS, traducere din englezã: EDITURA BUNAVESTIRE 2000
Notã: Pentru mai multe detalii despre NSA sau aplicaþiile microcipurilor în armatã, consultaþi cartea mai sus citatã. Prin acest rezumat am încercat sã surprindem doar supravegherea ºi controlul persoanelor. Anexãm de asemenea 2 documente, care chiar dacã nu au legãturã directã cu situaþia din România, oferã o imagine de ansamblu a ceea ce ni se pregãteºte.
ANEXA 1
Urmãtorul document a avut rol de probã [dovadã] în cadrul unui proces desfãºurat la Curtea de Justiþie din Washinghton DC, proces intentat de John St. Clair Akwei împotriva NSA, cu sediul la Fort George G. Meade, Maryland (Procesul civil nr. 92-0449); materialul reprodus mai jos dovedeºte cunoaºterea amãnunþitã de cãtre John Akwei a structurii NSA, a activitãþilor privind securitatea naþionalã, a tehnologiilor brevetate ºi a operaþiunilor secrete de monitorizare a cetãþenilor. Documentul dezvãluie o gamã uluitor de largã de tehnologii ºi programe proiectate în scopul de a-i urmãri ºi controla pe cetãþenii americani. (Notã: Actele în rezumat ale procesului au fost publicate în formã integralã în revista Nexus pe lunile aprilie-mai 1996.)
1. ACTIVITÃÞILE ªI OPERAÞIUNILE NSA PRIVIND SPIONAJUL CIVIL [INTERN]
· Spionajul comunicaþiilor (COMINT)
Supravegherea sub acoperire a tuturor comunicaþiilor electronice din USA ºi din lume cu scopul de a asigura securitatea naþionalã. NSA, cu sediul la Fort Meade, Maryland, dispune de cele mai avansate computere din lume începând încã din anii ’60. Tehnologia NSA este dezvoltatã ºi implementatã în secret, fãrã ca opinia publicã sã aibã cea mai micã idee despre aceasta.
· Spionajul semnalelor [electromagnetice] (SIGINT) Operaþiunea NSA de spionaj al semnalelor s-a transformat într-un program de decodificare a tuturor undelor EMF [electromagnetice] din mediul înconjurãtor, în vederea reperãrii de la distanþã ºi a urmãririi oamenilor prin intermediul curenþilor electrici care se gãsesc în corpul lor. Programul SIGINT porneºte de la faptul cã orice obiect din mediul înconjurãtor care are în sine curent electric genereazã în jurul sãu un flux magnetic, flux care emite unde EMF. NSA ºi DOD [Departamentul Apãrãrii] au pus la punct ºi brevetat echipament digital avansat care poate analiza de la distanþã orice obiect care desfãºoarã vreun fel de activitate electricã, fie el de natura organicã sau anorganicã.
· Spionajul civil (DOMINT)
NSA deþine fiºiere despre toþi cetãþenii SUA; prin cei 50.000 de agenþi ai sãi (HUMINT), NSA strânge informaþii despre orice cetãþean american care îi suscitã interesul. Aceºti agenþi sunt împuterniciþi printr-un ordin executiv sã spioneze pe oricine. NSA dispune ºi de o reþea permanentã de securitate naþionalã ºi supraveghere anti-teroristã, strict secretã ºi tãinuitã de cunoºtinþa opiniei publice. În SUA, supravegherea cetãþenilor este lesne de îndeplinit ºi eficientã din punct de vedere economic, întrucât este efectuatã cu ajutorul reþelei NSA de supraveghere electronicã; reþeaua (DOMINT) acoperã întreaga suprafaþã SUA, are zeci de mii de angajaþi din personalul NSA ºi urmãreºte simultan milioane de persoane. Eficienþa economicã a misiunilor de supraveghere este asiguratã de tehnologia computerizatã a NSA, proiectatã special pentru a micºora la maximum costurile operaþiunilor de spionaj.
Din punct de vedere al relaþiilor sociale, angajaþii NSA ocupã posturi publice ºi desfãºoarã atât operaþiuni sub acoperire, cât ºi activitãþi legale, prin care pot oferi colegilor de spionaj informaþii despre persoanele care trebuie urmãrite. Angajaþii NSA au o dublã identitate, putând fi întâlniþi sub masca unui avocat, asistent social sau om de afaceri.
· Cetãþeni aleºi ocazional pentru urmãrire de cãtre personalul NSA
Personalul NSA poate controla vieþile a sute de persoane de pe teritoriul SUA fãcând uz de reþeaua NSA de spionaj civil ºi de operaþiunile sub acoperire. Operaþiunile desfãºurate de ei cu mânã liberã pot trece uneori dincolo de graniþele legii. Supravegherea pe termen lung ºi sabotarea a zeci de mii de cetãþeni neºtiutori prin operaþiunile NSA sunt foarte probabile. Programul DOMINT poate asasina în secret cetãþeni americani ºi este în stare sã desfãºoare sub acoperire operaþiuni de control psihologic, pentru a determina diagnosticarea celor în cauzã ca suferind de boli mentale.
2. REÞEAUA NSA DE SUPRAVEGHERE ELECTRONICÃ CIVILÃ
Încã de la începutul anilor ’60, cele mai performante computere din lume se gãseau la NSA, Fort Meade. Cele mai noi ºi mai spectaculoase descoperiri în domeniu luau drumul NSA, fiindu-i rezervate. În clipa de faþã, NSA dispune de computere nanotehnologice, care sunt cu 15 ani înaintea tehnologiei actuale. NSA reuºeºte sã urmãreascã toate informaþiile care circulã pe teritoriul SUA folosindu-se de computere foarte performante, care utilizeazã inteligenþa artificialã ºi care monitorizeazã toate comunicaþiile indiferent de mediul prin care sunt transmise, pentru a identifica eventuale cuvinte cheie, de care sunt interesaþi agenþii sau criptologii NSA.
Computerele respective supravegheazã tot arealul comunicaþiilor, atât la emiþãtor, cât ºi la receptor. Aceastã supraveghere a teritoriului SUA este un rezultat al operaþiunii NSA SIGINT. Reþeaua de supraveghere electronicã se bazeazã pe un aranjament celular de dispozitive care pot monitoriza întreg spectrul de emisii EMF. Acest echipament a fost dezvoltat, implementat ºi þinut departe de cunoºtinþa publicului în acelaºi mod în care au fost þinute secrete alte programe privind rãzboiul electronic.
· Modificarea computerizatã de la distanþã prin operaþiunea SIGINT
NSA þine sub strictã evidenþã toate computerele ºi PCurile vândute în SUA, aceastã constituind o parte integrantã a reþelei de spionaj civil [DOMINT]. Echipamentul EMF al NSA poate repera emisiile RF (radio frecvenþã) provenite de la circuitele electronice ale computerelor personale (filtrând în acelaºi timp emisiile similare provenite de la monitoare ºi surse de alimentare). Emisiile RF de la circuitele electronice ale PC-urilor conþin informaþiile digitale stocate în PC. Unde RF codificate, emise special în acest scop, pot intra în rezonanþã cu circuitele PC-urilor, modificându-le. În acest fel NSA se poate furiºa în orice computer din þarã în vederea supravegherii (spionãrii) sau a intervenþiilor de tip antiterorist în rãzboiul electronic.
· Detectarea câmpurilor electromagnetice umane în scopul supravegherii
Câmpul bioelectric generat de un individ poate fi detectat de la distanþã încât omul poate fi depistat în orice loc s-ar afla. Criptologii NSA, utilizând echipamentele speciale EMF pot depista ºi monitoriza de la distanþã potenþialele electrice simulate, ulterior putând deduce prin decodificarea acestora stãrile cerebrale ºi procesele mentale ale persoanei urmãrite; în acest fel, subiecþii pot fi supravegheaþi în mod absolut. Personalul NSA poate „suna” pe orice persoanã prin intermediul reþelei SIGINT de scanare a câmpurilor electromagnetice, iar dupã aceea computerele NSA vor supraveghea ºi monitoriza respectivul subiect 24 de ore din 24; NSA poate alege ºi supraveghea pe oricine din SUA.
3. UTILIZAREA DE CÃTRE PROGRAMUL SIGINT A STIMULÃRII ELECTROMAGNETICE A ENCEF ENCEFALULUI
Programul SIGINT al NSA foloseºte stimularea electromagneticã a encefalului în cazul supravegherii neuronale de la distanþã (Remote Neuronal Monitoring, RNM) ºi al contactului encefalic electronic (Electronic Brain Link, EBL). Stimularea encefalicã de acest tip a început sã fie dezvoltatã prin programul MKULTRA de la începutul anilor ’50, care includea ºi investigarea ºi controlul neurologic al radiaþiilor (câmpurile electromagnetice neionizate), precum ºi dezvoltarea ºi cercetarea bioelectricã.
Tehnologia secretã care a rezultat în urma acestui program este catalogatã în arhivele NSA drept „informaþii radiative”, informaþii care sunt definite ca „provenind de la generatoare întâmplãtoare de câmpuri electromagnetice din mediul înconjurãtor, excluzând radioactivitatea sau exploziile nucleare”.
SIGINT a implementat ºi a þinut secretã toatã aceastã tehnologie, aºa cum a fãcut ºi cu alte proiecte ale Guvernului SUA din domeniul rãzboiului electronic. NSA consumã cu aviditate orice informaþie în domeniu ºi þine departe de cunoºtinþa publicului cercetãrile din aceastã ramurã. Existã ºi acorduri internaþionale menite sã pãstreze tãcerea despre aceste tehnici secrete.
NSA dispune de echipament electronic brevetat care analizeazã de la distanþã activitatea electricã a omului. „Harta” encefalicã generatã de computerele NSA asigurã supravegherea neîntreruptã a tuturor proceselor electrice care au loc în creier. NSA înregistreazã ºi decodificã „hãrþile” encefalice a sute de mii de persoane, în scopul siguranþei naþionale. Stimularea encefalicã este folositã în secret ºi de armatã în cazul conexiunilor creier-computer (de pildã în avioanele de atac).
Având ca þintã supravegherea electronicã, activitatea electricã desfãºuratã de centrul vorbirii – aflat în encefal – poate fi transpusã într-o redare aproape verbalã a gândurilor acelei persoane. RNM poate trimite semnalele codificate cãtre cortexul auditiv din encefal, înlesnind astfel comunicarea audio nemijlocitã cu creierul (fãrã a mai fi nevoie de ajutorul urechilor). Agenþii NSA pot utiliza aceastã metodã în secret îmbolnãvind subiecþii prin emiterea cãtre ei a unor senzaþii auditive halucinante, caracteristice schizofrenicilor ºi paranoicilor.
Fãrã a avea vreun contact cu persoana urmãritã, supravegherea neuronalã de la distanþã poate întocmi o hartã a activitãþilor electrice a cortexului vizual din encefalul persoanei respective, iar dupã aceea sã redea pe un ecran imaginile din creierul subiectului. Agenþii NSA vãd exact ceea ce vãd ochii persoanei supravegheate. Poate fi „vizionatã” în acest mod ºi memoria vizualã. RNM poate trimite imagini direct la cortexul vizual, fãrã a mai folosi ochii ºi nervii optici. În acest mod, agenþii NSA pot „aºeza” pe furiº imagini în creierul unei persoane, îndeosebi în timpul somnului de tip REM, pentru a-i programa creierul în anumite scopuri.
· Posibilitãþile folosirii metodei RNM
Reþeaua SIGINT existã în SUA încã din anii ’40. NSA, cu sediul la Fort Meade, dispune de un sistem gigantic de supraveghere neuronalã de la distanþã, fãrã fir, bidirecþionat, folosit pentru a-i urmãri pe cei suspecþi ºi a monitoriza în mod nedistructiv informaþiile audio-vizuale din creierul lor. ªi toate acestea se desfãºoarã fãrã vreun contact fizic cu subiecþii. RNM este cea mai sofisticatã ºi mai recentã metodã de supraveghere ºi spionaj civil. Cãtre cortexul auditiv al subiectului pot fi trimise fraze întregi, sunete tridimensionale ºi sunete subliminale (fãrã a face uz de urechi), iar cãtre cortexul vizual pot fi trimise imagini RNM poate modifica percepþiile, stãrile ºi controlul miºcãrilor unei persoane.
Conexiunea cu cortexul auditiv/vizual a devenit cel mai utilizat ºi mai performant sistem de spionaj. RNM permite o interconexiune audiovizualã creier-creier sau computer-creier.
4. TEHNOLOGIA CONTACTULUI ENCEFALIC ELECTRONIC (EBL)
Reþeaua SIGINT poate detecta, identifica ºi supraveghea de la distanþã câmpurile bioelectrice ale unei persoane.
SIGINT are capacitatea de a monitoriza de la distanþã informaþiile din creierul uman prin decodificarea digitalã a potenþialelor electrice stimulate ale emisiilor electromagnetice encefalice având o frecvenþã între 30 ºi 50 Hz ºi o putere de 5 mW.
Activitatea neuronalã a encefalului genereazã o activitate electricã fluctuantã, caracterizatã printr-un flux magnetic variabil. Acest flux magnetic genereazã o undã electromagneticã constantã de 30-50 Hz ºi 5 mW. În emisia electromagneticã a creierului se aflã anumite ºabloane ºi semne caracteristice, denumite „potenþiale stimulate” [de rãspuns].
Fiecãrui gând, reacþie, comandã de miºcare, fapt auditiv ºi imagine vizualã din creier îi corespunde un „potenþial stimulat” sau un grup de asemenea „potenþiale stimulate”. Emisia electromagneticã encefalicã poate fi decodificatã sub forma gândurilor, imaginilor ºi sunetelor aflate în creier.
Reþeaua SIGINT foloseºte stimularea cerebralã ca pe un mod de comunicare ºi transmitere a informaþiilor (precum ºi a semnalelor sistemului nervos) cãtre spioni ºi, de asemenea, pentru diferite transmisiuni cãtre creierul celor supuºi operaþiunilor secrete de supraveghere (la un nivel neperceptibil de om).
Stimularea encefalicã electromagneticã funcþioneazã astfel: este trimis un semnal electromagnetic cu o codificare complexã, care sã rezoneze cu potenþialele stimulate din creier ºi sã formeze astfel imagini auditive ºi vizuale în circuitele neurale ale creierului. Stimularea encefalicã poate modifica starea cerebralã ºi poate afecta controlul miºcãrilor.
Contactul [Conexiunea] encefalic electronic bidirecþionat este realizat prin monitorizarea de la distanþã a informaþiei audiovizuale din creier concomitent cu transmiterea sunetului cãtre cortexul auditiv (evitând urechile) ºi a imaginilor estompate cãtre cortexul vizual (evitând nervii optici ºi ochii). Imaginile apar sub formã de ecrane bidimensionale în encefal.
Contactul encefalic bidirecþionat este arma cea mai redutabilã ºi sistemul de comunicaþii preferat al personalului CIA/NSA. Supravegherea neuronalã de la distanþã (RNM, supravegherea de la distanþã a informaþiilor bioelectrice stocate în creierul uman) a devenit cel mai eficace sistem de urmãrire. El este folosit de un numãr limitat de spioni ai SUA.
5. STIMULARE ELECTROMAGNETICÃ ENCEFALICÃ
Pentru a putea aplica programul RNM, este necesarã mai întâi decodificarea frecvenþei de rezonanþã a fiecãrui centru de pe scoarþa cerebralã. Frecvenþele la care rãspund diferitele centre nervoase encefalice sunt situate în intervalul 3-50 Hz. Doar programul SIGINT al NSA moduleazã [emite] semnalele pe aceastã bandã de frecvenþã.
Zona encefalicã
Frecvenþa bioelectricã
de rezonanþã
Informaþiile induse prin modulare
Centrul controlului miºcãrilor
10 Hz
Coordonarea impulsurilor de miºcare
Centrul auditiv
15 Hz
Sunete care evitã urechile
Centrul vizual
25 Hz
Imagini care evitã (ocolesc) ochii
Centrul somatosenzitiv
9 Hz
Hipersensibilitate la stimuli exteriori
Centrul gândirii
20 Hz
Gânduri subconºtiente impuse
Aceste informaþii astfel modulate pot fi induse în creier cu intensitãþi care variazã de la subliminal la perceptibil. Creierul fiecãrei persoane are o gamã unicã de frecvenþe de lucru ºi rezonanþã, astfel încât trimiterea informaþiei audio cãtre creierul unei persoane, dar la frecvenþa specificã altei persoane, ar avea drept consecinþã lipsa de reacþie a persoanei respective la stimulul auditiv.
Reclamantul [John Akwei] a aflat de existenþa programului RNM datoritã faptului cã a fost în contact RNM bidirecþionat cu grupul Kinnecome de la NSA, Fort Meade. Aceºtia utilizau sunet bidimensional, pe care îl trimiteau direct spre creierul reclamantului pentru a-l hãrþui; supravegherea a durat din octombrie 1990 pânã în mai 1991.
Prin controlul bidirecþionat al programului RNM, reclamantul a fost hãrþuit: au încercat prin RNM sã-l îmbolnãveascã ºi sã-l împiedice sã relateze autoritãþilor activitãþile care au avut loc împotriva lui în ultimii 12 ani.
Grupul Kinnecome numãrã aproximativ 100 de persoane care lucreazã zi ºi noapte la Fort Meade. Ei au interceptat encefalic ºi persoanele cu care reclamantul intra în contact pentru a-l izola de restul lumii. Aceasta este întâia oarã când un cetãþean american a fost hãrþuit prin RNM ºi a putut sã dea în judecatã NSA-ul, al cãrui personal s-a folosit de aceastã metodã de spionaj în chip ilegal.
6. NSA – TEHNICI ªI RESURSE
Depistarea ºi supravegherea neîntreruptã de la distanþã a persoanelor în orice loc s-ar afla, oriunde pe teritoriul SUA.
Un sistem a cãrui implementare e foarte ieftinã permite ca mii de persoane din orice pãturã socialã sã fie spionate neîncetat de cãtre SUA.
·Mecanisme de monitorizare RNM de la distanþã Echipamentul RNM al NSA citeºte encefalogramele subiecþilor pentru a-i urmãri ºi prin sistemul lor nervos poate transmite mesaje care sã le afecteze starea fizicã ºi psihicã. RNM poate depista ºi supraveghea orice cetãþean de pe teritoriul SUA. Acest echipament este dispus într-o reþea ºi este folosit pentru operaþiuni de spionaj civil, securitate guvernamentalã ºi militarã, precum ºi în caz de rãzboi bioelectric.
· Agenþii sub acoperire din zonele urbane Zeci de mii de persoane în orice zonã lucreazã ca agenþi sub acoperire [detectori] ºi spioni ai vecinilor ºi colegilor de muncã (uneori în mod inconºtient), urmãrind ºi verificând subiecþii care au intrat în atenþia personalului NSA.
Agenþii care nu lucreazã la birou se pot afla într-o legãturã constantã cu aceºti detectori, care þin permanent urma celor care sunt urmãriþi de NSA. Agenþii NSA pot identifica instantaneu de la distanþã (prin programul RNM) orice individ din mulþime care ia legãtura cu subiectul supravegheat.
· Substanþe chimice ºi toxice introduse în blocurile de locuinþe prin intermediul þevilor de plastic plastic secrete, instalate ºi întreþinute de NSA
NSA are locuri special amenajate, prin care poate construi þevi care sã intercepteze conductele de apã ºi de aerisire ale celor supravegheaþi ºi sã deverseze în acestea substanþe toxice (de pildã gaze somnifere sau droguri de spãlare a creierului). Acestea sunt rezultate ale cercetãrilor psihofarmaceutice ale CIA.
· Scurtã trecere în revistã a echipamentului de spionaj ºi anti-terorism menþionat
Reþea dispunând de echipament EMF, care poate citi electroencefalogramele omeneºti ºi poate identifica/urmãri persoanele cu ajutorul computerelor. ESB (stimularea electricã a creierului) prin intermediul semnalelor EMF este utilizatã pentru a-i controla pe subiecþi. Echipament EMF care colecteazã informaþii de la circuitele electronice ale calculatoarelor personale prin decodificarea emisiilor de unde RF ºi care poate pãtrunde în orice computer personal din SUA. Tot echipamentul camuflat, toatã tehnologia þinutã secretã, toate cercetãrile ºtiinþifice neraportate (ca în cazul cercetãrilor în domeniul rãzboiului electronic). Deºi este cu desãvârºire necunoscutã publicului larg, implementarea completã ºi minuþioasã a acestui sistem a avut loc încã de la începutul anilor ’80.

ANEXA 3
Ce este L.U.C.I.D.?
Trãim sub puterea legii, iar legea fundamentalã care se aplicã în SUA este Constituþia, întãritã de Declaraþia Drepturilor Omului. Dreptul la intimitate ºi libertate sunt bine stipulate ºi aproape universal acceptate. Spunem „aproape” pentru cã existã anumite elemente disonante, care trãiesc în Washighton, New York, care se pun pe ele mai presus de Constituþie ºi au alte planuri pentru viitorul nostru. Noi presupunem cã toate contractele întocmite de Guvernul federal sunt verificate de avocaþii constituþionali pentru a nu contraveni prevederilor acesteia. Presupunem cã academiile ºi universitãþile nu vor încheia o înþelegere care sã presupunã ºi violarea Constituþiei. S-ar pãrea cã
presupunerile noastre sunt eronate.
Cei ce uneltesc s-au întrecut pe ei înºiºi în a pune cap la cap elementele sofisticate ale unui plan – sistem diavolesc de urmãrire ºi control al tuturor fiinþelor omeneºti . Sistemul este – chipurile – necesar pentru cã toþi suntem niºte potenþiali criminali ºi trebuie sã fim catalogaþi ºi urmãriþi.
Am primit un articol de la douã oficialitãþi care probabil, n-au citit Constituþia (sã fim oneºti, unul dintre ei este ofiþer ONU ºi foarte probabil nu este cetãþean SUA).
Într-un stil despotic, demagogic, ei propun sã fim trataþi cu toþii ca potenþiali teroriºti, afirmând cã au pus la punct un plan magnific cu numele L.U.C.I.D.; definit ca fiind un „studiu conceptual pentru un viitor Sistem Universal de Identificare”.
L.U.C.I.D. propune ca CBU, acum aflat în lucru la Departamentul Apãrãrii , sã fie utilizat ca sistem sigur, rapid, eficient, instantaneu de urmãrire. Veþi întreba: Urmãrirea cui ? Nu urmãrirea criminalilor, ci doar „verificãri de rutinã ale cazierului ºi activitãþii personale” ºi urmãrirea „potenþialilor criminali”. Asta înseamnã – în mod virtual – oricine!(Remarcabilã folosirea ingenioasã a limbii engleze). Ce este un „potenþial criminal”?
Autorii sunt foarte trufaºi, ei calificã acest sistem drept „universal” ºi includ în datele acestui sistem Cardul Biometric Universal (Cuvântul „L.U.C.I.D.” este extrem de apropiat de LUCIS sau LUCIFER, dar credem cã este vreo eroare cauzatã de subconºtientul autorilor).
Acest „studiu conceptual” a fost realizat de Jean-Paul Creusat, medic al ONU, New York ºi profesor Anthony S. Halaris de la Iona College, New Rochelle, New York (Iona este un colegiu de patru ani, fondat în 1940, colegiu de „arte liberale”, care nu are nici o legãturã cu studiul).
L.U.C.I.D. este de fapt întreaga structurã hardware, software, o construcþie giganticã, o giganticã reþea care utilizeazã CBU; sistemul va folosi la transmiterea datelor de carduri ºi implanturi.
Un card va putea stoca mai mult de 5 gigabiþi de informaþii personale, cu capacitate de translaþie în mai multe limbi. Poate fi citit de unitãþi fixate sau mobile. Pe scurt, toate datele dumneavoastrã personale (mai mult de 100 dischete) pot fi stocate pe o unitate – precum cardul – în orice limbã, în orice moment. Tehnicile de identificare sunt deja pregãtite ºi, orice ar spune designerii, sunt extrem de abuzive la adresa libertãþii personale.
Acest CBU va include structura ADN-ului ºi a materialului imunitar, o scanare a irisului (fiecare iris are o structurã deosebitã, unicã pentru fiecare om). Ochiul fiecãrei persoane este unic, iar structura lui nu poate fi modificatã fãrã a se altera claritatea vederii. Un cod al irisului poate fi analizat într-o zecime de secundã, spun designerii.
Ca ºi cum cele enumerate nu ar fi suficient de înspãimântãtoare, ceea ce complotiºtii nu vã spuneste cã întregul „cazier” medical ºi starea actualã a sãnãtãþii poate fi cititã de pe acest iris. Este un aspect puþin cunoscut, dar interesant din domeniul medical al irisologiei. Am fost încredinþaþi de acest fapt de cãtre medici pe care îi cunoaºtem ºi îi credem. Sistemul funcþioneazã foarte eficient!
În sfârºit, pentru a fi siguri cã nu le veþi scãpa, ºi amprenta digitalã ºi cea plantarã vor fi stocate pe acest CBU. Cardul Inteligent este o avanpremierã a CBU ºi se foloseºte deja. Unele state îl folosesc pentru programe de distribuire a hranei, alþii pentru programe caritative.
CBU este un abuz la adresa intimitãþii, este neconstituþional ºi se lucreazã chiar în prezent la perfecþionarea lui. Dacã opinia publicã nu va protesta în congres, se va ajunge la aplicarea lui! Republicanii sunt mult mai înverºunaþi decât Democraþii în aceastã privinþã. Au majorat bugetul Apãrãrii pentru a finanþa aceste sisteme de control ºi prevenire a unor presupuse ameninþãri , care s-ar pãrea cã vin din partea cetãþenilor , nicidecum a teroriºtilor.
Amintiþi-vã cã nici un incident terorist nu a fost rezolvat ºi clasat în mod public ºi onest în ultimii 10 ani. Rãmâne valabilã presupunerea cã unul sau mai multe incidente au fost sponsorizate de Congres pentru a promova legea antiterorismului.
Politicienilor trebuie sã li se reaminteascã faptul cã – în mod irevocabil – puterea este delegatã de popor, cãci puterea vine de la bazã spre vârf ºi nu invers. Orice politician care nu este de acord sã-ºi schimbe meseria.
Obiecþii la adresa L.U.C.I.D. exprimate în „Phoenix Letter”
1. Agenþiile poliþieneºti au dreptul ºi obligaþia de a-i urmãri pe criminali, aceasta este misiunea lor. Ele nu au dreptul de a-i urmãri sau de a aduna informaþii despre cetãþenii care nu au comis vreun delict, decât în cazul în care existã dovezi cã ei ar putea fi infractori. Aceasta este una din prevederile celui de-al patrulea Amendament. Noi, poporul, nu am delegat Guvernului dreptul la violarea intimitãþii! Desigur, aceasta este un inconvenient pentru agenþiile poliþieneºti, dar pentru asta sunt plãtiþi, pentru a-i prinde pe criminali ºi pentru a respecta legea. Motivaþia cu „terorismul viitorului”, ca motiv al încãlcãrii acestor drepturi constituþionale, este de-a dreptul inacceptabilã! Este o pledoarie vicleanã, care urmãreºte interesele proprii. Autorii sunt proprietari ai sistemului L.U.C.I.D., iar unul dintre ei este preºedintele Advanced Technologies Group, care are un foarte mare interes în reuºita acestui sistem. Pe scurt, câºtigul financiar fabulos se întemeiazã pe înrobirea noastrã.
2. Departamentul Apãrãrii a proiectat un CBU cu o memorie de 5 gigabiþi. Dacã acesta va fi cumva folosit pentru a-i depista sau urmãri pe civili în vreun fel oarecare, atunci finanþarea acestora trebuie sã înceteze acum. Departamentul Apãrãrii are funcþii legale, dar controlul populaþiei nu este una dintre ele!
3. Aceste mecanisme nu au fost investigate de cãtre Congres. Ar trebui sã fie ºi ar trebui sã se audã vocea opiniei publice!
4. O sarcinã urgent de îndeplinit pentru designerii acestui sistem este sã corecteze sistemele prezente, deoarece ele sunt supraîncãrcate de informaþii false, care nu pot fi îndepãrtate. Am încercat personal sã elimin aceste informaþii false, timp de ºase luni, dar nu am reuºit nimic. Imaginaþi-vã un sistem de tip L.U.C.I.D. Duºmanii pot infiltra informaþii false [rãuvoitoare] despre dumneavoastrã. La fel ºi Guvernul. Acest L.U.C.I.D. îi poate manipula la nivel informaþional pe membrii reþelei în orice mod doresc cei ce stãpânesc reþeaua. Din nefericire au trecut de mult vremurile în care ne puteam încrede fãrã nici o teamã în aceste agenþii poliþieneºti. Evenimente precum cele de la WACO ºi Ruby Ridge ne-au demonstrat cã pânã ºi cele mai pricepute agenþii pot fi prinse pe picior greºit de teroriºti. Cazul O.J. Simpson ne-a arãtat cã detectivii chiar spun minciuni. Abuzul de minori de la Omaha demonstreazã cã FBI-ul întreprinde acþiuni ilegale în secret. Doriþi un sistem L.U.C.I.D. condus de niºte mâini criminale? Dacã vreodatã Washinghtonul va lucra în mod transparent, fãrã activitãþi secrete, dacã va rezolva cazurile murdare, dacã va lucra în mod cât de cât moral ºi mai ales dacã va respecta Constituþia, ne vom supune ºi noi sistemului acestuia. Dar aceste condiþii sunt foarte greu de îndeplinit. Dupã cum decurg evenimentele astãzi, nu putem avea încredere în Washinghtonul înarmat cu aceastã redutabilã armã – L.U.C.I.D. – mai mult decât putem crede pe O.J. Simpson sau pe detectivul Mark Fuhrman cã spun adevãrul.
„Acum mergem sau pentru Hristos sau pentru diavol. Frontul este clar… Acum devii erou dacã nu saluþi pe diavol. În tot cazul, vom vedea fapte înfricoºãtoare. Se vor da lupte duhovniceºti. Sfinþii se vor sfinþi mai mult ºi spurcaþii se vor spurca ºi mai rãu (Ap 22, 11). Înlãuntrul meu simt o mângâiere. Este o furtunã ºi nevoinþa are valoare, pentru cã acum nu avem de vrãjmaº pe Ali-Paºa sau pe Hitler sau pe Musolini, ci pe diavolul. De aceea vom avea ºi platã cereascã.”
„În spatele sistemului perfect al cãrþii de credit, al codului de bare” realizat prin computer, se ascunde o dictaturã universalã, se ascunde sclavia, robia faþã de Antihrist (Ap 13, 16).”
Cuviosul Paisie Aghioritul
TEHNICI DE SUPRAVEGHERE DISCRETÃ
Sistemul va funcþiona dupã cum urmeazã: orice tranzacþie economicã pe care o va face cineva se va face pe baza numãrului unitar codificat al cãrþii sale de identitate sau al microcipului de pe mânã sau de pe frunte ºi numai electronic. Sã luãm un exemplu: domnul Dimitrios Karandinos lucreazã într-o întreprindere. Când trebuie sã fie plãtit la sfârºitul lunii, banii i se transferã din contul ºefului sãu în contul sãu personal, iar contul sãu are numãrul de cod 5201578349, care este numãrul sãu de cod personal. Deci i se transferã suma de 300.000 de drahme care este salariul lui. în ziua urmãtoare, domnul Karandinos verificã dacã a fost transferat în codul lui suma corespunzãtoare salariului ºi constatã cã, într-adevãr, suma a fost depusã. ªtiind cã are aceºti bani în cont face diferite operaþiuni, întotdeauna electronic ºi scãzând fiecare sumã din codul sãu; adicã se transferã pe cale electronicã, la fiecare operaþiune, suma respectivã din codul sãu personal în codul celui cu care face tranzacþia. Codurile, când au loc operaþiunile bãneºti, sunt conectate cu banca prin intermediul maºinilor electronice on line ºi astfel e înregistratã fiecare schimbare pe care o prezintã fiecare numãr de cod, pentru a fi datã apoi socotealã posesorului în modul cel mai detaliat, dar în acelaºi timp ºi pentru a fi date informaþii exacte diferitelor servicii care le cer. Sã vedem aºadar cum e înregistratã în computerul Bãncii Naþionale de Informaþii miºcarea dintr-o zi a unui numãr de cod:
BANCA NAÞIONALÃ DE INFORMAÞII
Fiºa strict secretã de observaþie zilnicã; numãr de cod personal 5201578349 - 18 martie 1998
subiectul: Karandinos Dimitrios vârsta: 40 de ani
domiciliul: Kerasoundos, 167/Z, Kalamaria, Salonicul de Sud
ocupaþia: contabil la Societatea Alfa
situaþie familialã: cãsãtorit ºi tatã al unui copil... (ºi în continuare celelalte date personale înregistrate)
Culegerea datelor din 18 martie 1998
05.45 am A pus benzinã Shell de 10.000 de drahme la benzinãria M. Botsari 28.
07.15 am A telefonat la 222777, apel de o unitate - 20 de drahme.
07.17 am A telefonat la 355872, apel de o unitate - 20 de drahme.
07.35 am A cumpãrat o plãcintã cu spanac de 300 de drahme ºi o cafea de 120 de drahme de la cafeneaua „To Steki" de pe calea Egnatia 118.
10.40 am A cumpãrat un bilet de avion pentru Atena de la agenþia ANGELA, pentru zborul 925 de la ora 09.00 pm
02.30 pm A luat masa de prânz la restaurantul „Nisiotiko" din strada Smirnis 157. A mâncat: calamari prãjiþi - 1800 de drahme; legume - 300 de drahme; pâine -100 de drahme. A consumat 1 litru de vin „O Inos" – alb, sec - 750 de drahme.
05.30 pm A cumpãrat: ziarul „Ahthia" (Adevãrul) - 200 de drahme ºi revista „Ethikos Agonas" (Lupta Naþionalã) - 1 .000 de drahme.
06.00 pm A telefonat la 018557672. Durata apelului 7 minute - 620 de drahme.
06.15 pm A cumpãrat un whisky în cofetãria „Kerkini" din strada Tsimiski 43 - 900 de drahme.
06.55 pm A cumpãrat de la magazinul „Lila” din strada Aghias Sofias 19, o salopetã pentru bebeluº în vârstã de pânã la patru luni – 7 500 drahme
08.40 pm A cumpãrat de la magazinul „Ellas” care se aflã la aeroportul „Macedonia” din Salonic o ciocolatã dieteticã - 300 drahme, un pachet de þigãri Gold – 550 de drahme
10.30 pm A platitit taxiului cu numãrul ABE 3583 suma de 2500 drahme.
A cumpãrat astãzi benzinã de 10.000 de drahme. Luna aceasta a cumpãrat în total benzinã de 50.000 de drahme. Preferã benzina Shell. Evident, în afarã de faptul cã merge la serviciu, care se gãseºte la o distanþã de 20 de kilometri de locuinþa sa, trebuie sã meargã ºi în altã parte. A cumpãrat benzina la ora 05.45 am. Programul sãu de lucru începe la 08. 30 AM. Sigur a plecat atât de devreme de acasã pentru a merge în altã parte. Din datele anterioare s-a înregistrat cã în jurul orei 07.00 am a cumpãrat anumite cãrþi creºtine de la standul Bisericii Sfinþilor Arhangheli. Se pare cã în aceste aproape 2 ore merge la bisericã. Este creºtin ºi participã la Liturghii.
Vedem cã între serviciu ºi intervalul de douã ore, totdeauna în jurul orei 07.35 am cumpãrã de la un anumit local „To Steki", plãcintã cu spanac ºi cafea. Acest local se gãseºte aproape de Biserica Sfinþilor Arhangheli, lucru care confirmã datele.
Telefonul cu numãrul 222777, la care a telefonat la ora 07.15 am aparþine deputatului PA.SO.K. , C. B. , un om cunoscut pentru poziþiile lui filo-bisericeºti ºi pentru atitudinea lui împotriva acordului Schengen. În trecut a fost provocator de reacþii împotriva acordului, a tulburat profund multã lume prin ce-a scris ºi este considerat periculos pentru siguranþa naþionalã.
Telefonul 355872 pe care l-a dat la ora 07.17 am aparþine d-nei Maria Kalogheropoulou, mama ieromonahului atonit Atanasios, cunoscut pentru ideile sale antieuropene ºi împotriva acordului Schengen ºi autorul multor cãrþi pe aceastã temã, prin care în trecut a neliniºtit multã lume. Este considerat de asemenea periculos ºi s-a hotãrât sã fie pus sub urmãrire discretã, fiindcã existã bãnuiala cã poate vorbi din nou în viitor ºi neliniºti lumea.
Aceste douã telefoane creeazã bãnuieli întemeiate cã Dimitrios Karandinos colaboreazã cu elemente subversive ºi este considerat suspect pentru cã este periculos pentru siguranþa naþionalã. Se impune sã fie pus sub urmãrire discretã.
Pânã acum, în cursul acestui an a fãcut trei cãlãtorii la Atena. Slujba lui nu le justificã, în mod evident merge pentru afaceri personale ºi pentru întâlniri, întotdeauna pleacã vineri seara, ceea ce înseamnã cã se foloseºte de week-end ºi nu vrea sã-ºi ia zi liberã de la slujbã; evident o face pentru a nu i se cunoaºte preocupãrile.
Din prânzul sãu, se vede cã totdeauna miercurea ºi vinerea mãnâncã de post. Acest lucru confirmã faptul cã este un creºtin practicant ºi cã urmeazã tipicul Bisericii. Are o anumitã pasiune pentru vin. La fiecare prânz consumã aproximativ un litru ºi e periculos la conducere, de vreme ce conduce aproape întotdeauna dupã ce a luat prânzul ºi dupã ce a bãut. Când se va face control rutier, se recomandã a fi supus testului de alcool.
Este cititor constant al ziarului „Adevãrul" ºi al revistei „Lupta naþionalã", revistã cunoscutã cã serveºte numai interesele naþionale ºi cã e orientatã spre Bisericã. A fost caracterizatã drept revistã cu conþinut naþionalist, care apãrã poziþiile ortodoxe. Combate orice idee transnaþionalã ºi transferul puterilor, lucru care ne-a creat în trecut multe greutãþi. Redactorii ºi editorii ei se aflã sub urmãrire discretã.
Din acestea rezultã concluzia mai sus menþionatã si se adeveresc bãnuielile cã e vorba un om predispus sã reacþioneze, cãruia îi place sã fie informat de persoane care au un trecut naþionalist încãrcat.
Telefonul cu numãrul 018557672 aparþine ziaristului Orosiadis Konstantinos, redactor la ziarul „Adevãrul". Este cunoscut pentru libertatea cu care vorbeºte ºi pentru manifestãrile sale împotriva acordului Schengen. Este antieuropean ºi apãrã numai interesele þãrii sale, combãtând întotdeauna puterea noastrã transnaþionalã. De aceea e supravegheat discret prin S.I.S. (Sistemul de Informaþii Schengen). E suspectat cã incitã tinerii sã reacþioneze împotriva noastrã, în ultimul timp are o fetiþã pentru care se pare cã a cumpãrat Karandinos salopeta de bebeluº. Banii pe care Karandinos i-a plãtit pentru taxi -2.500 de drahme sunt o dovadã în plus cã aceea îi era destinaþia pentru cã atât înregistreazã taxiul de la aeroport ºi pânã în Kifisia, unde locuieºte Grosiadis. De asemenea, putem culege informaþii ºi de la ºoferul taxiului - fiindcã avem codul sãu - ca sã aflãm locul exact unde l-a lãsat.
P. S. Mâine dimineaþã, la prima operaþiune pe care o va face, se va constata dacã se aflã cu adevãrat în zona respectivã.
Incheierea prelucrãrii zilnice a datelor
+++
Reþeaua Sigint a apãrut încã de la înfiinþarea NSA sub impulsul uluitoarelor tehnici secrete de control asupra interferenþei câmpurilor electrice ºi magnetice.
Aceastã reþea se bazeazã pe echipamente digitale cu structurã celularã care depãºesc cu cel puþin 15 ani cercetãrile "laice" în domeniul electronicii ºi care permit controlul absolut al întregii game de unde electromagnetice (EMF).
Ne vom ocupa de douã din aplicaþiile Sigint ambele create cu scopul obþinerii ilicite de informaþii.
a) Prima aplicaþie Sigint pe care o vom aminti se referã la capacitatea Agenþiei Naþionale de a supraveghea absolut orice computer de pe teritoriul USA, fie el conectat sau nu la o reþea interactivã gen Internet. Echipamentul electromagnetic secret al NSA poate decela emisiile de radio-frecvenþã care provin de la circuitele electronice ale calculatoarelor personale. Aceste emisii sunt filtrate cu dispozitive speciale, eliminând influenþa cauzatã de monitoarele PC sau de celelalte anexe ale computerului. Totalul semnalelor obþinute în urma filtrãrii reprezintã starea exactã a circuitului electronic al PC, respectiv al memoriei acestuia. Decodificând apoi aceste semnale dupã un algoritm special se obþine copia exactã a memoriei computerului, cu absolut toate datele conþinute. Astfel NSA este în mãsura de a deþine un control riguros al tuturor informaþiilor digitale stocate în computerele SUA.
În plus echipamentul special de la Fort Meade poate genera unde RF codificate care provoacã rezonanþa circuitelor computerului vizat, distrugându-i toate datele. Cu alte cuvinte, NSA se poate conecta cu orice computer SUA, în scopul extragerii datelor ºi a intervenþiilor de tip rãzboi computerizat.
b) Ne vom ocupa acum de ce-a de-a doua aplicaþie Sigint, cea pentru care am fãcut de fapt lunga noastrã introducere despre rãzboiul nevãzut.
John St. Claire Akwei a dezvãluit cã prin intermediul tehnicilor de modelare a câmpurilor electromagnetice, NSA deþine astãzi capacitatea de control inclusiv asupra câmpului bio-elec-tromagnetic uman. Acest câmp detectat de la distanþã, creeazã posibilitatea supravegherii non-stop a oricãrui om oriunde s-ar afla. Captatoarele de emisii electromagnetice sunt îndreptate îndeosebi asupra energiilor eliberate de activitatea neuronalã a creierului. Echipamentele speciale NSA pot astãzi codifica/decodifica aceste emisii de energie encefalicã citind de la distanþã activitatea electricã a creierului.
Tehnicile de control ºi supraveghere a emisiilor electromagnetice encefalice sunt denumite RNM (Remote Neural Monitoring) - monitorizarea neuronalã de la distanþã ºi EBL (Electronic Brain Link) - contact encefalic electronic. Aceste tehnici erau în plinã evoluþie în anii 50 pe vremea programului MKULTRA ºi cuprind investigarea ºi controlul neurologic al radiaþiilor electromagnetice generate de encefal. Oficial denumirea folositã de NSA pentru aceste cercetãri este de: "tehnici de investigare a Informaþiei Radiative". Aceastã Informaþie Radiativã este definitã discret drept: "informaþie provenind de la surse de emisie spontanã a undelor EM din mediu, altele decât radioenergia ºi exploziile nucleare".
Aceste tehnici se bazeazã pe cartografierea precisã a regiunilor encefalice cu activitate de interes vital: centrul de miºcare, centrul vorbirii, al gândirii, ºi regiunile scoarþei responsabile cu sensibilitatea optico-acusticã ºi tactilã. Astfel, din motive de securitate naþionalã, NSA deþine deja o bogatã arhivã cu hãrþile electroencefalografice a mii de americani.
Care este scopul acestei cartografii? Tehnica de investigare encefalicã se bazeazã pe detectarea energiilor encefalice stimutate ale scoarþei, energii emise cu o frecvenþã continuã cuprinsã între 3-50 Hz, la o putere de 5mW. Orice gând, orice comandã de miºcare, orice imagine acustico-opticã creeazã o activitate neuralã specificã generând vârfuri de emisie specifice. Cu ajutorul unui algoritm de decodificare ale acestor reprezentãri specifice se obþin pe computer toate informaþiile generate de scoarþa cerebralã traduse mai apoi prin decodoare speciale în gânduri vorbite ºi imagini audio-video vizualizate pe un monitor TV. Cu alte cuvinte se foloseºte acelaºi principiu ca pentru sustragerea de informaþii din computer.
Totodatã tehnicile RNM ºi EBL au posibilitatea de trimitere, prin intermediul unor emisii de unde electromagnetice codificate, a semnalelor audio-vizuale sau a comenzilor de miºcare direct pe centrii de pe scoarþã evitând organele de simþ ºi nervii optico-acustici. Aceste imagini se pot codifica transmiþându-se sub forma unui scenariu, îndeosebi în timpul somnului de tip REM al subiectului, influenþându-i întregul comportament. Astfel, cele douã tehnici formeazã împreunã un sistem perfect de supraveghere/influenþare a vieþii umane, subiecþii devenind simpli "zombi telecomandaþi".
Etape de lucru:
1) Prin intermediul RNM sunt monitorizate frecvenþele specifice scoarþei cerebrale a subiectului. De regulã frecvenþele uzuale sunt:
Regiunea encefalicã Frecvenþe bioelectrice
- centrul de miºcare
- 10 Hz
- regiunea acusticã
- 15 Hz
- regiunea opticã
- 25 Hz
- regiunea tactilã
- 9 Hz
- centrul gândirii
- 20 Hz
Odatã obþinutã aceastã cartografie se poate deþine controlul asupra persoanei respective. Trebuie menþionat cã totalul de intrare/ieºire al frecvenþei bio-electrice a unei persoane este unic. Nu se poate transmite un semnal în creierul uman decât prin folosirea frecvenþei specifice acelei persoane.
2) Apoi cu ajutorul tehnicii EBL se realizeazã contactul de la distanþã între echipamentul NSA ºi creierul uman, putându-se citi gânduri vorbite ºi înregistra toatã activitatea acustico-opticã a individului.
Totodatã i se pot transmite în creier comenzi de miºcare sau imagini audio-video. În plus, Electronic Brain Link poate realiza contactul bidirecþional nu numai computer-creier, ci ºi contact inter-cerebral. Aceastã metodã este folositã îndeosebi de agenþii Humint pentru a fi în legãturã permanentã unul cu altul ori pentru þinerea sub control a persoanelor investigate.
Ing. Mircea Vlad, Apocalipsa 13, ed Axioma, Bucureºti 1999